Μεταπήδηση στο περιεχόμενο

Η δημιουργία της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “eLEONAS ppWebGIS: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Κωδικός Έργου Τ2ΕΔΚ-01288). Το έργο υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τεσσάρων (4) εταίρων: των συνεταιρισμών Commonspace και Sociality, της ΑΜΚΕ HERMES και της εταιρείας GET.

mmm

Mέσα Mαζικής Mεταφοράς

commonspace

Commonspace

H commonspace είναι μια συνεργατική -...